Izpostavljamo

  • 14.02.2024Turistično društvo Kanal proti zaprtju cementarne

    V naslednjih dneh naj bi Državni zbor na predlog nekaterih gibanj, zlasti EKO Anhovo in Danes, sprejemal zakon o varovanju okolja, s katerim bi tako zaostrili pogoje delovanja cementarne v Anhovem, da bi bila ta prisiljena ugasniti peč. Predvideni zakon naj bi določil pogoje, ki jih danes ne more izpolniti nobena cementarna na svetu. Ne, ker ne bi želela, pač pa zato, ker v svetu še ni razvita takšna tehnologija. Cementarna dosega danes visoke standarde na področju varovanja okolja in sodi med dvajset najbolje urejenih v Evropi. O tem govorijo poročila inšpekcijskih služb, uradni okoljevarstveni presojevalci in seveda tudi strokovnjaki in zaposleni v cementarni.

1976 - 1985

V osnutku dogovora o družbenem planu Slovenije in Jugoslavije za obdobje 1976-1980 je bil turizem, posebej inozemski, uvrščen med prednostne dejavnosti.  Ta naloga daje delovnim organizacijam, zlasti s področja turizma in gostinstva, prometa in trgovine, družbenopolitičnim in lokalnim skupnostin ter drugim organizacijam, od katerih je odvisen uspešen razvoj turizma, odgovornost za razvoj te panoge. To pomeni, da je nivo razvoja turizma odvisen od vseh naštetih in od številnih drugih gospodarskih in negospodarskih dejavnikov, predvsem pa od njihovega koordiniranega delovanja.

Turistična društva so imela v tem razvoju izjemno pomembno vlogo, saj so bila kot lokalno vpeti dejavniki seznanjena z vsemi aktivnostmi ali odstopanji, ki so se na tem področju dogajale. Igrala so močno povezovalno vlogo, zasledovala skupine in splošne interese turističnega kraja, posredovala v okviru gospodarskih in negospodarskih organizacij in seveda opravljala tudi konkretne naloge, ki so za razvoj turizma nujno potrebne.

Turistično društvo Kanal ob Soči je v programe tistega obdobja zapisalo naslednje:

-skrbi za širše vključevanje občanov ter zlasti mladine v članstvo turističnega društva. Aktivno sodelovanje s kanalskimi taborniki in mladinsko organizacijo pripelje v društvo tudi nove, mlade člane.

-s predavanji širi med člani društva in ostalimi občani turistično vzgojo. Prireja tradicionalni teden čistoče in animira krajane ob vseh akcijah za varstvo okolja. Ob sodelovanju s krajevno skupnostjo Kanal, inšpekcijo in Zavodom za spomeniško varstvo vodi akcijo urejanja fasad in zunanjega videza kraja, saj dajejo obnovljeni nasadi, nove klopi in s cvetjem okrašena okna ter balkoni kraju še lepšo podobo. Poskrbi tudi za postavitev novih in vzdrževanje že obstoječih informacijskih tabel ter smerokazov in ureditev sprehajalnih poti.

-društvo preko Goriške turistične zveze doseže, da se Kanal prikaže tudi v vseh turističnih prospektih, izdela turistične značke in razglednice z motivi okoliških znamenitosti. Organizira izlete v turistične kraje.

-Vrsto let so si prizadevali, da bi izšla kronika ožjega območja. lepa želja, da bi na podlagi te kronike društvo organiziralo skupine vodičev, ki bi turistom razkazovali kraj, pa je ostala samo zapisana v programih turističnega društva.

-društvo se zavzema za povečanje prenočitvenih zmogljivosti z zasebnimi turističnimi sobami. Poskusi, da bi se aktivneje razvijal kmečki turizem, zlasti na Ligu, v Kalu nad Kanalom in na Kanalskem vrhu niso naleteli na ugodne odmeve, vendar pa so ideje ostale žive in prisotne so se uresničile šele po dolgih letih.

-prizadeva si za varstvo vseh naravnih in kulturnozgodovinskih spomenikov v Kanalu in ožji okolici. Ideja o premestitvi spomenika Valentinu Staniču na primernejši prostor je ostala zapisana le na papirju. -vsa ta leta aktivno sodelujejo pri naporih krajevne skupnosti Kanal, da bi v Kanalu končno dobili sodoben market, ki bo povečal turistično ponudbo kraja, PTT podjetju Nova Gorica pa večkrat naslovili zahtevo po postavitvi javne telefonske govorilnice.

-vletu1978 je TD Kanal ob Soči sodelovalo pri pripravi in izvedbi prireditev ob 100-letnici delovanja Gasilskega društva Kanal.

Dolgoletno prizadevanje, da bi za popestritev turističnega utripa kraja odprli slikarsko galerijo, je bila končno uresničena. Slavnostno so jo odprli 16.9.1977 v starem stražnem stolpu-turnu na Kontradi in jo poimenovali po našem velikem slikarju, rojaku, Riku Debenjaku. Kanal  je s to pridobitvijo postal tudi bolj poznan v ožji in širši okolici, saj je bila vsaka otvoritev razstave tudi svojevrsten medijski dogodek.

Vedno, in tako tudi v teh letih, je društvo posvečalo posebno skrb kampu Korada. V vseh programih je bilo zapisano, da bo kamp izpolnjevalo in vzdrževalo društvo, dokler ne bodo našli za upravljanje primerno organizacijo, zato so intenzivno iskali ustreznega in resnega upravitelja. Predvsem tej tematiki je bil posvečen tudi sestanek razširjene seje Turističnega društva Kanal ob Soči, ki je bil 18.10.1978 v Kanalskem hotelu, takratni Restavraciji Neptun. Na sejo so bili poleg članov TD Kanal ob Soči vabljeni tudi KS Kanal, Potrošniški svet, bivši in takratni direktor hotela Neptun, predstavniki Skupščine občine Nova Gorica, Goriške turistične zveze Nova Gorica in Viatorja Nova Gorica, ki je s kampom Korada trenutno upravljal. Prav Viatir je ob priključitvi hotela Neptun v Kanalu leta 1975 obljubljal ne samo izboljšanje ponudbe v avtokampu Korada, ampak izboljšanje celotne gostinske ponudbe v kraju. Vendar so bili krajani Kanala tudi tokrat izigrani. Tako predstavniki Skupščine občine Nova Gorica kot predstavniki Goriške turistične zveze in Viatorja se sestanka niso udeležili, še več, svoje odsotnosti niso niti opravičili. Iz zapisnika je razvidno, da so se seje udeležili: Ciril Tomšič, Alojz Kralj, Stane Jurca, Erna Kralj, Anton Kuštrin, Jože Bavdaž, Venčeslav Sirk, Anton Tomažič, Andrej Berlot, Roman Korenjak, Alojz Marinič in Karlo Novak. Sestanek je minil v ostrih zahtevah, ki so bile podlaga za kasnejše spremembe v odnosu Občine Nova Gorica do kraja in turističnih izboljšav v Kanalu Sprejeti so bili naslednji sklepi:

I.  Turistično društvo predlaga, da kamp Korada ostane še naprej v pristojnosti društva, ker služi izven sezone tudi kot sprehajališče in urejen park krajanom, želi pa, da bi kamp prevzelo gostinsko podjetje, vendar samo, če bodo skrbeli tudi za njegovo vzdrževanje.

II.  Z ozirom na skrajno kritično oceno delovanja podjetja Viator, ki ni realiziralo svojih zadolžitev niti celotnega poslovanja v gostinstvu, se zadolži Krajevno skupnost Kanal, da ostro zahteva odgovor na vse obravnavane teme, za katere polno odgovornost nosi gostinsko podjetje Viator.

III.  Krajevna skupnost Kanal naj skliče širši sestanek, morebiti manjšo tribuno, v katero naj bi se vključili vsi krajani, da bi v njej javno razpravljali o perečih vprašanjih, ki tarejo naš kraj. Potrebuje gostinske objekte in trgovine. Vabi naj se vse občinske predstavnike, družbenopolitične organizacije v kraju, Goriško turistično zvezo in druge turistične delavce.

Raazširjena seja Turističnega društva Kanal ob Soči je bila povod za sestanek raznih društev in Krajevne skupnosti Kanal, da so v kasnejših letih aktivneje pristopili k zahtevam po realizaciji obljub, ki so jih dali takratni odgovorni na Občini Nova Gorica.

Za predano delo v društvu je dolgoletni tajnik Turističnega društva Kanal ob Soči Alojz Kralj leta 1976 prejel srebrni znak Turistične zveze Slovenije in leta 1981 zlati znak Turistične zveze Slovenije. Stane Jurca, član društva, je leta 1976 prejel srebrni znak Turistične zveze Slovenije.

Dokumentacija za leta 1982-1985 je precej nepopolna vendar pa je iz zapisnikov upravnega odbora razvidno, da je društvo sledilo svoji osnovni usmeritvi in poklicanosti, in sicer skrbi za popestritev turistične ponudbe v mestu z Neptunovim vodnjakom, kakor Kanal imenuje avtor članka, ki je izšel 1.1.1982 v primorskih novicah. Novinar Vojko Cuder opisuje Kanal kot prijeten turistični kraj, kjer živijo ljudje, ki imajo tudi velike probleme, a tudi velike uspehe, ki veselijo vse.

ar©tur