1995-2007

V smernicah razvoja Občine Kanal ob Soči je bilo v letu 1996 zapisano,da ima turizem v občini ugodno perspektivo. Takratni predsednik društva Andrej Berlot je bil izkušen gospodarstvenik, imel pa je tudi bogate izkušnje kot predsednik sveta Krajevne skupnosti Kanal, zato je v program dela za obdobje 1997 in 1998 postavil nekaj temeljev za nadaljnje delo društva in usklajenega razvoja turizma v občini. Predvsem se je zavzel, da se društvo organizira skladno z novo zakonodajo in potrebami ter da pri občini začne delovati odbor za turizem. Tako sestavljeno vodstvo društva se je z vnemo lotilo obuditve dela društva v kraju tudi zato, ker so obeleževali 40-letnico obstoja društva. Naloge in njihovi nosilci so bili zelo natančno določeni. Andrej Berlot, Radovan Pušnar, Branko Dolenc in Marjan Nanut so bili zadolženi za ureditev statusa društva skladno z zakonodajo, Alenka Testen za program urejanja okolja, Lora Zimic-Mugerli za akcijo Pomladno urejanje okolja, Boris Čufer za prireditev Skoki z mosta, Jože Ipavec za operativne naloge društva, Radovan Pušnar za problematiko kampa in prireditev. Milena Pavlin je bila nosilka praznovanja 40-letnice društva, predsednik Andrej Berlot pa je skrbel za uredizev sredstev in premoženja društva.

Nedvomno je bilo leto1997 prelomno v zgodovini društva, saj se je predvsem po zaslugi in vztrajnosti gospe Erne Kralj zbrala druščina, ki je hotela in znala ponovno oživiti društvo. Takoj po prvi seji odbora so stekle aktivnosti, zapisane v programu. Te so bile urejanje kampa, organizacija prireditev, kot so Skoki z mosta, ribolovno tekmovanje, urejanje okolice, priprava prospekta kraja in okolice, evidentiranje nočitvenih kapacitet. Že v marcu tistega leta je stekla čistilna akcija z naslovom Za prijaznejši kraj. Poleg članov društva in gasilcev so se je udeležili tudi nekateri krajani. V akciji so bili očiščeni bregovi Soče na območju Kanala, očiščena so bila divja odlagališča smeti, predvsem pa je društvo uspelo pri prebivalcih prebuditi čut do okolja in divjih odlagališč, v kraju so bili na predlog društva postavljeni koši za odpadke.

Jože Ipavec, ali Urbenč, kakor so ga radi klicali, je dal pobodo za ureditev Trim steze. Najtrši oreh je bila ponovna ureditev in usposobitev kampa v katerem so prvega maja tistega leta lahko sprejeli prve turiste. Za upravljalca sta bila izbrana Hinko Gorjup in Aleks Berdon.

Prvo soboto v juliju je bil organiziran prvi lov na klena, prireditev se je imenovala Kanalski klen. Ribiške prireditve so se udeležili ribiči iz širše okolice, z njo je društvo želelo obogatiti prireditve poletnih mesecev.

Skoki z mosta so bili organizirani v sodelovanju s člani gasilskega društva, ki so prevzeli večino aktivnosti. Prireditev je pritegnila zelo veliko obiskovalcev in je bila nedvomno osrednji turistični dogodek leta.

V drugi polovici leta je morala zaradi bolezni predsednika vodenje društva prevzeti podpredsednica Milena Pavlin. Uspešno je vodila društvo in v oktobru izvedla sejo občnega zbora, ki se ga je udeležil tudi predsednik TZS Marjan Rožič. Gospod Rožič je Erni Kralj, Jožetu Ipavcu, Miranu Ipavcu, Ristu Djuriću in za življensko delo Mirku Gabrijelčiču podelil priznanja Turistične zveze Slovenije. Podeljena so bila tudi društvena priznanja. Komisija za ocenjevanje urejenosti okolja je podelila priznanja društva lastnikom najlepše urejenih objektov v krajevni skupnosti Kanal. Bili so podeljeni ciklamini za uspešne in labodike za graje vredne. Občni zbor je bil volilni, zato so na njem izvolili nove člane organov. Za predsednika je bil izvoljen Branko Dolenc, ki je že na seji predstavil predlog dela društva v naslednjem dvoletnem obdobju. Občni zbor je bil tudi priložnost za prijetno druženje članov in povabljenih.

Y novim mandatom ob koncu leta 1997 so prišle nove naloge in predlogi. Društvo je uredilo statusne spremembe in se postavilo ponovno na noge, zato je bilo novo vodstvo pripravljeno v svojem programu ohraniti vse dobre izkušnje in dodati nove ideje. Tako so bila vsa društva, posamezniki in organizacije v kraju povabljeni k enotni novoletni okrasitvi Kanala. Akcija ni obrodila želenih sadov, vendar je bil narejen prvi korak, ki se je obrestoval v naslednjih letih. Po mnogih letih je društvo leta 1998 ponovno organiziralo pustni sprevod po Kanalu in srečanje pustnih šem na šolskem igrišču. Sprevoda so se udeležile tudi maškare iz Nove Gorice, Kala nad Kanalom, Deskel, Gorenje vasi... Novoizvoljeni upravni odbor si je prizadeval, da bi v kraju uskladili program prireditev in bi društva pri tem čim bolj sodelovala. Pobuda o sodelovanju je bila dana tudi soeodnim društvom v občini še posebej zato, ker je kraj sorazmerno majhen in ker je veliko posameznikov vključenih v različna društva. Naslednja večja in uspešna akcija, ki jo je vodilo društvo, se je imenovala Počistimo naš kraj. Ob tem so bili na novo postavljeni tudi kriteriji in imenovana je bila komisija za ocenjevanje urejenosti okolja. Vodenje slednje je z vso odgovornostjo prevzel Marjan Obid. Pokazali so se prvi pozitivni ućinki akcije. Poročilu komisije so ob razglasitvi rezultatov prisotni pozorno prisluhnili, še posebej tisti, ki so se bali lobodike.

Društvo se je ob kopici težav, ki jih je imelo z urejanjem statusa kampa in njegovim funkcioniranjem, srečevalo tudi s problemom oddaje v najem bifeja v kampu. Z njim se je spopadla posebna komisija, ki jo je vodil Andrej Berlot. Po javnem razpisu je bil sklenjen dogovor, da bife in kamp oddata v najem podjetju GOPRO doo, ki ga je vodil Jože Valentinčič.

Kljub dogovoru z Gasilskim društvom Kanal o skupni organizaciji Skokov z mosta je prišlo v maju do polemike o organiziranju prireditve. V upravnem odboru so se pojavili dvomi, ali je brez gasilcev sploh možno organizirati tako veliko prireditev, zato so jih vabili na pogovore. V reševanje se je vključila še občinska uprava in klobčič se je vse bolj zapletal. Toda člani upravnega odbora so na osnovi natančno izdelane analize, kaj je potrebno opraviti za izvedbo tako zahtevne naloge, ocenili, da so voljni in sposobni izpeljati to nalogo brez sodelovanja gasilcev. Pripravljen je bil natančen načrt aktivnosti, obdelane naloge in določeni njihovi nosilci. Vrstili so se sestanki in koordinacije. Dogovorjeno je bilo, da je potrebno prireditvi dati nove tone in jo popestriti.. Kdorkoli je bil povabljen k sodelovanju, je nalogo z veseljem in uspešno opravil. Zbranih je bilo dovolj sponzorskih sredstev, pridobljena potrebna soglasja in odločbe. Sodelovala sta tudi krajevna skupnost in društvo upokojencev. Prireditev je dobila novo podobo. Premore med posameznimi serijami skokov so zapolnjevali nastopi kajakašev, akrobatskega letala... Na večerni prireditvi so uživali vsi, najmlajši, ki jim je bil namenjen del programa, in odrasli. Upravni odbor društva in vsi, ki so pri organizaciji sodelovali, so dobili potrditev, da se z voljo in znanjem da uspešno preseči vsako oviro.

Po mnogih letih je društvo izdalo skromno, toda lično zloženko o Kanalu in okolici z najnujnejšimi turističnimi informacijami v treh jezikih.

Tako so člani društva na občnem zboru ugotovili, da je za njimi uspešno tudi leto 1998. Kljub nekaterim težavam in drznim novostim je bil program v celoti uresničen. V letu 1998 je imel upravni odbor društva 12 sej. Na občnem zboru so na posebej zanimiv način razglasili prejemnike ciklamov in labodik, odločitve je utemeljil Marjan Obid.

Upravni odbor društva je za leto 1999 sprejel enak program kot leto poprej. Sklenili so, da bodo vse, kar se je prijelo, ohranili in skušali prireditve nadgraditi. Tako so kmalu po novem letu dogovorili z društvom Liški pustje, da skupaj organizirajo pustni sprevod in srečanje mask na Šolskem igrišču v Kanalu. Sprevoda, ki je bil osrednja pustna prireditev, se je udeležilo skoraj 250 pustnih mask iz Slovenije in Hrvaške. Poleg tega pa je društvo organiziralo pustni ples v Gostišču Križnič z namenom obuditi pustne plese, ki so bili v tem gostišču tradicionalni.

Uspešno je bila izvedena akcija čiščenja bregov Soče in opazizi je bilo, da je divjih odlagališč vse manj. Društvo je imenovalo posebno skupino, ki je zabeležila točke, ki najbolj kazijo videz krajevne skupnosti in bi jih bilo potrebno urediti. Poročilo je bilo posredovano občinskim službam z namenom, da bi s skupnimi aktivnostmi prispevali k urejenosti. Žal ni bilo pravega odziva. Organiziran je bil sestanek z vodstvom občine in županom, vendar so razen dogovora o ureditvi prostora pred občinsko stavbo predlogi ostali nedorečeni. Odprta so ostala vprašanja javne razsvetljave, pripombe stanovalcev Partizanske ulice, obvoznice,pločnikov, smetišč,itd.

S predavanjem o negi okrasnega rastlinja je društvo tudi sezono 1999 začelo akcijo ocenjevanja urejenosti, Bili so določeni kriteriji in komisija je vestno opravljala delo in ga kot vsako leto zaključila s poročilom na občnem zboru društva.

Ker je bila struga Soče zasuta z gramozom zaradi gradnje elektrarne v Ajbi, je prireditev Kanalski klen odpadla. Zato pa so se zelo zgodaj začele priprave na organizacijo prireditve Skoki z mosta. Nizka voda je sicer vzpodbudila skeptike, da v takšnih pogojih skokov ne bo mogoče izvesti, v vodstvu društva je bil sklep jasen, priprave tečejo nemoteno po programu. Soča je vihrava reka. Ob morebitnem velikem vodostaju bi sama uredila strugo, zato društva razmere niso smele ujeti nepripravljene. Ob tem so v upravnem odboru izkali rešitve, kako poglobiti strugo pod mostom. Najpomembnejše vprašanje je bilo, kolika mora biti minimalna globina vode za varne skoke. Informacije so izkali pri Plavalni zvezi Slovenije in na Fakulteti za šport. Odgovor je bil jasen, izračun enostaven. Varna globina mora znašati 30% višine skoka, to je nekaj več kot 5 metrov. Predsednik Branko Dolenc in vodja odbora za izvedbo prireditve Radovan Pušnar sta pripravila posebno merilno napravo in večkrat na teden merila globino pod mostom. Vrv z utežjo, ki sta jo namakala, je kazala, da je globina ves julij nespremenjena 1,1 .metra. Dva tedna pred prireditvijo je padla odločitev. Sočo bo potrebno pod mostom poglobiti, odskočišče znižati. Zazvonili so telefoni Soških elektraren, Primorja, Salonita Anhovo, Območne vodne skupnosti in še kje: V avgustu prirejamo v Kanalu tradicionalne skoke, toda... Povsod je bil odgovor-nemogoče. A trma in vztrajnost predsednika društva, ki so ga brez izjeme podpirali člani odbora, sta se obrestovala. Vodstvo Soških elektraren je v Kanal napotilo gradbeno podjetje Zuza iz Tolmina z velikim bagrom. Bager, ki je pod most prilezel na gosenicah, se je lotil kopanja. Nastajala je kotanja ki je obetala izvedbo skokov. Toda zaradi varnosti tekmovalcev je bilo potrebno znižati odskočišče. Na pomoč je priskočilo gradbeno podjetje Primorje s svojo konstrukcijo in minimalni pogoji za izvedbo skokov so bili v štirih dneh zagotovljeni. Vendar se vodstvo društva s tem ni zadovoljilo. Obiskovalcem so morali ponuditi več. Ne sme jih opehariti, saj vedo, da v Kanalu lahko pričakujejo presenečanja. 14. avgusta so bili poleg skokov deležni bogatega programa. Prireditev je otvorila padalska skupina in nastop letala Slovenske vojske. V programu so sodelovali tudi kajakaši, Pihalni orkester Salonit Anhovo in drugi. Ob izrednih naporih predvsem članov upravnega odbora je prireditev lepo uspela, predvsem pa se je ohranila tradicija. Tega leta so gasilci ponovno sodelovali pri izvedbi.

Prvič je bilo v okviru prireditve Skoki z mosta organizirano srečanje ljubiteljev starodobnih vozil na trgu v Kanalu. Prišli so od vsepovsod. Najprej so se zapeljali do Morskega in Deskel, se vrnili v Kanal in odpeljali v Ročinj, kjer so se posadke odžejale. Na igrišču ob osnovni šoli v Kanalu so se vozniki pomerili v spretnostni vožnji. Kot se spodobi, jih je na šoferski golaž povabilo Gostišče Križnič. S to novostjo je društvo popestrilo turistični utrip v Kanala in okolice.

Z namenom, da bi povezovali društva v občini, je društvo organiziralo v septembru 1999 prvi spust po Soči z gumenjaki. S turističnim društvom iz Deskel je bilo dogovorjeno, da bosta spust izmenoma organizirali obe društvi in k sodelovanju pritegnili še druga društva v občini. Bilo je atraktivno in zabavno.

Tistega leta se je predsedniku društva ob razmišljanju o izrabi športne dvorane tudi v turistične namene porodila še ena ideja: ob novem letu organizirati zabavno prireditev s tombolo. Člani upravnega odbora so idejo podprli in nastal je projekt Miklavževa tombola. Poprijeli so za delo in program je bil takoj sestavljen. Toda to je bil najlažji del. Ko so prireditev prijavili pristojnim organom, so le-ti poslali dolg seznam zahtev,ki jih je bilo potrebno izpolniti ob organiziranju iger na srečo. Od tistih časov, ko je bila v Kanalu tradicionalna tombola za Rožnco , pa do leta 1999 se je marsikaj spremenilo. Toda tako kot vodstva društva ni ustavilo vprašanje izvedbe skokov, tako so mse lotili organizacije novoletne tombole. Vložili so potrebne prošnje in zahtevke, napisali zahtevana pravila, organizirali komisije in odbore, plačali pristojbine...Pomembno je, da je prireditev lepo uspela, saj je napolnila kanalsko športno dvorano. Bogat zabavni program in iskanje tombolske sreče sta vnesla nov utrip v Kanal. Inšpektorji, ki so prireditev spremljali z budnim očesom, pa so izdali pozitivno oceno. Pomembna pridobitev v tem letuje bila ureditev trimsteze, za katero so se najbolj angažirali Andrej Berlot in člani društva. Z vidika stroke jo je začrtal Ivan Markič. Steza je takoj po otvoritvi postala več kot priljubljena med Kanalci. Za člane društva so v jeseni tega leta organizirali ekskurzijo na Bavarsko in Avstrijo, kjer so si ogledali urejenost manjših turističnih krajev. Seveda je bil izlet organiziran v času Oktoberfesta, zato so se udeleženci z ekskurzije vrnili bogatejši tudi za bavarske pivske navade.

V letu 1999 je občina Kanal ob Soči s sklepom župana v celoti prenesla poslovanje kampa na turistično društvo. V tem letu je kamp gostil več kot tisoč nočitev. Dotedanji najemnik je odpovedal najemno pogodbo in bilo je potrebno pridobiti novega upravljalca. Sklenjena je bila nova pogodba z družbo Delco doo. V njej se je društvo odpovedalo najemnini za dve leti z namenom, da bo najemnik vrednost najemnine vlagal v obnovitev objektov in odpravo pomanjkljivosti.

Na volilnem občnem zboru ob koncu leta so člani društva ocenili, da je bilo leto 1999 eno najbolj plodovitih. Kljub težavam so bile uspešno izvedene vse akcije, nekatere zelo uspešno. Upravni odbor društva je imel med obema občnima zboroma 15 sej. Društvo je obogatilo krajevno turistično ponudbo. Ocenjevanje urejenosti okolja in čistilna akcija sta gotovo prispevali k splošnemu izboljšanju videza kraja in okolice. Na letnem občnem zboru je društvo podelilo posebno priznanje TV Sloveniji, Uredništvu oddaje Gore in ljudje, za odlično predstavitev Kanala v oddaji o Valentinu Staniču. Seveda so bili na občnem zboru objavljeni tudi rezultati akcije ocenjevanja urejenosti okolja. Ker je bil občni zbor volilni so izvolili člane v organe društva. Za predsednika je bil ponovno izvoljen Branko Dolenc.

Leto 2000 je upravni odbor društva pričel s problematiko kampa. Ugotovljeno je bilo, da spremenjena struga Soče močno načenja brežino in s tem odnaša del kampa. Sklenili so, da je nujen dogovor s Soškimi elektrarnami. Ponovno pa so se pojavile tudi težave v zvezi z lastništvom zemljišč in objektov. Zato je bila določena skupina, ki naj bi to stanje tudi knjižno uredila.

Tajnik društva Milan Bavdaž se je takoj vključil v delo društva in z njemu lastno natančnostjo najprej odpravil nekatere administrativne pomanjkljivosti ali slabosti. Novoizvoljeni upravni odbor je že na prvi seji zastavil program dela. Dogovorjeno je bilo, da bodo ohranili vse dejavnosti, ki so se prijele, in skušali realizirati neuresničene predloge iz prejšnjih let. Ti so bili predvsem maketa kraja, razglednica, prospekt, izboljšanje ponudbe, vključevanje mladih v delo društva in odpravljanje tistih slabosti, ki kraju in okolici niso v ponos. Pustna prireditev s sprevodom  je bila ena prvih prireditev, poleg tega pa so uspešno izvedli društveni pustni ples v Gostišču Križnič.

Društvo je v sodelovanju z ostalimi turističnimi društvi v občini predstavilo županu občine Zoranu Madonu predlog o odprtju turistične informativne pisarne, kot jih že imajo drugod. Vendar predlog ni bil sprejet z odobravanjem.

Akcija urejanja bivalnega okolja se je tudi v letu 2000 pričela s predavanjem o negi okrasnih rastlin in čistilno akcijo. V društvu so ocenili, da se je odnos do okolja pozitivno spremenil in da je vse manj divjih odlagališč. Tudi bregovi Soče so manj obremenjeni s plastiko in drugo navlako. Marjan Obid je uspešno zastavil akcijo ocenjevanja s svojo številčno delovno skupino. V letu 2000 je komisija posebno pozornost namenila vaškemu okolju in urejenosti javnih lokalov.

Svet Krajevne skupnosti Kanal je tisto pomlad zaradi uspešnega dela društvo predlagal za prejemnika občinskega priznanja. A ostalo je le pri predlogu in rahlem razočaranju tako upravnega odbora kot predsednika KS Kanal Marjana Nanuta.

Spust po Soči je bil organiziran uspešneje kot v prejšnjih letih. Ideja se je prijela. Morda celo preveč, saj so nekateri zamenjali prijetno druženje za pravo tekmovanje. A ne glede na to, so organizatorji že pridobili izkušnje in udeležencev je bilo več kot prejšnje leto. Kdo bi si mislil? Raft v Kanalu.

Kmalu so se pričele priprave na osrednjo prireditev, Skoki z mosta. Narejene so bile ocene prireditve v preteklem letu, spoznane pomanjkljivosti in slabosti ter pripravljen načrt za skoke 2000. Dogovorjeno je bilo, da mora dopoldansko srečanje starodobnih vozil ostati. Tako so predlagali tudi vsakoletni udeleženci. Za vodjo programa je bil določen Franc Komac. Ravno tako je bilo dogovorjeno, da je tekmovanje v skokih treba popestriti z dodatnimi točkami, tako da bodo obiskovalci vsako leto lahko videli kaj novega. Kmalu je bil dosežen dogovor s Slovensko vojsko, da bodo skoke otvorili z nastopom padalske reprezentance, ki je osvojila naslov svetovnih prvakov. Predstavila se je tudi ekipa svetovnih prvakov v vlečenju vrvi. Prvič so se med tekmovanjem predstavila najbolj nora plovila, organitiran pa je bil tudi kajakaški sprint. V večernih urah se je na šolskem igrišču zbrala velika množica obiskovalcev, ki so ob plesni glasbi lahko spremljali nastope različnih atraktivnih skupin. Večer je zaključil velik ognjemet. Pri izvedbi so tudi v tistem letu sodelovali gasilci in društvo upokojencev iz Kanala.

Kmalu po končani prireditvi Skoki z mosta so se člani upravnega odbora lotili priprav na Novoletno tombolo. Na osnovi izkušenj iz prejšnjega leta so vložili potrebne zahtevke in dokumentacijo na pristojna ministrstva in upravne organe. Vodja projekta je bil izkušeni Radovan Pušnar. Zastavljen je bil ambiciozen program, le dokumentacije je  bilo potrebno pripraviti toliko kot za odpiranje kakšne igralnice. Še posebej zapletena je bila zahteva po atestiranem bobnu za tombolske številke. Ateste namreč lahko izdaja samo pristojni institut. To pa stane in potreben je čas. Predsednik Branko Dolenc je star kanalski gasilski tombolski boben strokovno in s tehničnimi pravili prerisal, izdelal natančen tehnični opis, se podpisal kot konstruktor, dodal pečat in dokument priložil eni izmed številnih vlog. Ko sta z Radovanom Pušnarjem urejala na različnih ministrstvih v Ljubljani goro potrebnih dokumentov, sta tako licencirala tudi star gasilski tombolski boben ali žrebalno napravo, kot so ga na ministrstvu za finance uradno imenovali.

Člani so na občnem zboru ocenili, da je bilo tudi leto 2000 uspešno. Turistično društvo je prispevalo k bogatejšemu življenju krajanov, prireditve pa so v Kanal ponovno privabile številne obiskovalce. Na občnem zboru so razglasili prejemnike ciklaminov in lobodik ter sprejeli program dela za leto 2001. Kot je bil običaj, so udeleženci zbora večer zaključili ob prijetnem druženju in nazdravljanju Martinu.

Leto 2001 je bilo za društvo volilno leto. Če je v preteklih letih veljalo, da društvo išče oblike in vsebine dejavnosti, je bilo takrat že jasno, da je postalo v Kanalu in širšem slovenskem prostoru prepoznavno, predvsem pa so bile prepoznavne aktivnosti društva. Zato je bilo toliko težje ohraniti dosežene rezultata na enakem nivoju in jih izboljšati tam, kjer stvari niso bile še povsem dorečene, tudi zato, ker so se razmere v družbenem prostoru in zlasti v gospodarstvu bistveno spreminjale. Vse težje je bilo pridobivati sponzorska sredstva, zakonodaja na področju društvenih dejavnosti se je spreminjala in oteževala prostovoljnost in samoiniciativnost. Pridobitniška miselnost, ki se je širila, pa je narekovala drugačne pristope k delovanju. K sreči je bilo v vodstvu društva dovolj navdušenja in posameznikov, ki so ohranjali prostovoljnost. Kljub nekaterim težnjam, da bi bilo potrebno zahtevnejše naloge profesionalizirati in oddati koncesije izvajalcem, je bil v upravnem odboru sprejet dogovor, da bo delovanje društva temeljilo na prostovoljnem delu in ljubiteljstvu. To je ohranilo društvo enotno pred nevarnostjo komercializacijein pridobitništva. Na občnem zboru sta bila enoglasno potrjena program in način dela društva.

Na osnovi izkušenj je bil program za leto 2001 nekoliko drugačen kot prejšnja leta. V njem ni bilo novoletne tombole. Razloga sta bila predvsem dva, veliki finančni stroški in povsem neprimerna akustičnost športne dvorane v Kanalu. Šeprav je bil namen, da bi prireditev popestrila novoletno  vzdušje v Kanalu, pri občinskih možeh ni naletela na dober odziv, posebej kar se tiče sofinanciranja, glede akustike v dvorani pa tudi ni bilo nobenega  razumevanja, da bi odpravili projektantske napake.

Društvo je opustilo tudi pustni sprevod. odziv v preteklih letih le ni bil takšen, kot so organizatorji pričakovali. Poleg tega so skupine, ki so prihajale od drugod, zahtevale prevelika finančna nadomestila. Zato pa je lepo uspel društveni pustni ples v Gostišču Križnič

Tudi v letu 2001 je društvo nadeljevalo z akcijo urejenosti okolja, ki jo je ponovno vodil Marjan Obid. Ob predstavitvi rezultatov z diapozitivi je bilo zaznati opazne premike v urejenosti hiš, dvorišč, poslovnih objektov, balkonov. Tudi lobodike, ki jih je društvo dodelilo v opomin in vzpodbudo za odpravljanje pomanjkljivosti, so prispevale k večji urejenosti.

Predavanja o vzgoji in negi cvetja, ki ga je organiziralo društvo v sodelovanju z društvom slovenskih vrtnarjev, je pritegnilo več kot petdeset udeležencev.

Lepo je uspel spust po Soči z gumenjaki. Udeležilo se ga je osem ekip, ki so se pomerile tudi v različnih veščinah. Akcija, ki  jo izmenično organizirata Turistično društvo Kanal ob Soči in Turistično društvo Korada iz Deskel in katere namen je drušenje društev kanalske občine, je postala tradicionalna.

Kamp je v letu 2001 gostil skoraj 900 nočitev. Kljub vračanju nekaterih gostov iz Nizozemske, Avstrije in Nemčije pa ni dosegel števila nočitev, ki jih je beležil pred letom 1991. Več je bilo prehodnih gostov, ki so se ustavili za dan ali dva na poti na morje ali ko so se vračali domov.

Tudi v tem letu društvu ni uspelo doseči dogovorov o sanaciji brežine, ki jo je načel spremenjeni tok Soče. Kanalski klen je pod vodstvom Julija Boltarja in Egona Krpana ponovno uspel. Udeležilo se ga je veliko ribičev iz bližnje in daljne okolice. Zanimivo je bilo opazovati, kako so se po izžrebanih lovnih mestih razporedili vzdolž obeh bregov Soče in namakali svoje trnke s skrivnostnimi vabami. Med njimi sta bili dve ribički. Popoldan in zvečer je bila na Kontradi prava ribiška fešta. Ponovno je bilo potrjeno, da je prireditev potrebno ohraniti.

Skoki z mosta s spremljajočimi prireditvami so ponovno uspeli. Prireditev si je ogledalo rekordno število obiskovalcev. Pri izvedbi so sodelovali tudi člani društva upokojencev Kanal, člani gasilskega društva in sveta krajevne skupnosti. Prvič so reportažo o prireditvi posnele tudi televizijske hiše Rai 2, londonska TV Chanel, nemška nacionalna televizija, RTV Slovenjia po je reportažo posredovala Evroviziji. Organizacija je bila od vseh dotlej najbolj zahtevna. Veliko težav je bilo še posebej z izvedbo ognjemeta, saj je bila razglašena splošna požarna nevarnost. Toda funkcionarji v društvu so prevzeli odgovornost in izvedli ognjemet, ki je navdušil množico večerne prireditve na šolskem igrišču.

Ob koncu leta so na občnem zboru z zadovoljstvom ocenili, da je društvo uspešno delalo in uresničilo večino zastavljenih nalog. Neuresničene so bile predvsem neurejena brežina kampa, neizpolnjena želja po društveni pisarni, krajevni turistični kažipot in turistični prospekt. Občni zbor je bil volilen, predsedniško mesto za naslednji dve leti so ponovno zaupali Branku Dolencu. Vodenje akcije ocenjevanje okolja je prevzel Iztok Gabrijelčič. Z nekaterimi novimi pristopi je osvežil delovanje komisije, še posebej zanimiv pa je bil njegov pristop k razglasitvi rezultatov. S posnetki najlepših in najbolj kritičnih točk v krajevni skupnosti je učinkovito prispeval k namenu akcije.

Navidez je bilo leto 2002 enako prejšnjim. Toda kdor je kadarkoli deloval v kakšnem prostovoljnem društvu ve, da je tudi utečenim stvarem potrebno vedno kaj dodati, da postanejo zanimive in da so člani animirani za delo. Tako je izredno uspel pustni ples v Gostišču Križnič. Pa tudi akcija ocenjevanja urejenosti bivalnega okolja je bila zastavljena širše. Na osnovi izkušenj je društvo akcijo razširilo in obogatilo. Predvsem pa je uspelo pritegniti k večji  skrbi za urejenost velik krog krajanov ne le v Kanalu samem, pač pa tudi v okoliških krajih krajevne skupnosti. Tudi tam, kjer so bile v preteklosti izrečene graje, so te pozizivno prijele.

Prireditve Kanalski klen se je udeležilo več kot šestdeset ribičev. v sodelovanju z ribiško družino Soča je društvu ponovno uspela lepa turistična prireditev.

Tudi spust po Soči se je lepo prijel. Udeležba in sproščeno druženje sta bila dokaz, da prireditev prispeva ne le k turistični atrakciji v tem delu doline, temveč predvsem k druženju različnih društev.

Osrednja prireditev Skoki z mosta zaradi dežja ni bila v celoti izvedena. Še posebej ne popoldanski in večerni del, kjer je društvo običajno dopolnilo blagajno za kritje stroškov prireditve. Zato pa so marljive članice organizirale bogat srečolov, ki je bil kljub slabemu vremenu zelo uspešen. Kdor je tistega dne opazoval jezne in žalostne člane društva, kako pogledujejo v nebo, se mu je moralo milo storiti. K sreči so nekateri izvajalci programa razumeli organizatorje, tako da s finančne plati ni bila takšna katastrofa, kot je kazalo. A kljub temu pravega zadovoljstva ni bilo, saj je bilo kot vedno vloženega veliko prostovoljnega dela. 

Zato pa je prvič v organizaciji društva uspelo prednivoletno srečanje krajanov na Placu v Kanalu. Z nastopom pevskega zbora Kazimir Nanut, kuhanim vinom in čajem, ki so ga člani društva delili obiskovalcem, ter z amaterskim ognjemetom, je bila začrtana pot novi prireditvi društva.

Ob koncu leta so člani na letnem občnem zboru ugotovili, da leto morda ni bilo tako uspešno kot prejšnje, vendar so bili vzroki predvsem v težavah z vremenom. Zato so na tradicionalnem srečanju, ki je vedno po občnem zboru, že zastavili nove akcije in cilje.

Glede na statutarno določilo, da je mandat vodstva društva dvoleten, je bilo leto 2003 volilno. Člani društva so v program zapisali, da bodo ohranili tiste dejavnosti, ki so uspešne in jih skušali nadgraditi.

Ker je bilo Gostišče Križnič v obnovi, je društvo organiziralo pustni ples v stari telovadnici osnovne šole. Sama organizacija je zahtevala več angažiranja članov, saj je bilo velik prostor telovadnice primerno okrasiti in opremiti. Prireditev je kljub pomislekom lepo uspela.

V zimskem času sta bili organizirani predavanji o negi zelenic in okolice hiše, ki sta pritegnili veliko udeležencev. Predavanja so bila kot vedno organizirana v sodelovanju s slovenskim društvom vrtnarjev.

V sodelovanju s krožkom na osnovni šoli v Kanalu je bila v kleti Gotske hiše organizirana razstava velikonočnih dobrot, ki je pritegnila veliko obiskovalcev.

Spust po Soči so izvedli člani TD Korada iz Deskel. Vendar brez postanka s krepko malico pod vasjo Morsko ni šlo. V šotoru v Desklah pa sta zabava in prijetno druženje trajala dolgo v noč.

Kanalski klen je ponovno lepo uspel. V sodelovanju z ribiško družino Soča, je društvo ob tej priliki v kleti Gotske hiše pripravilo razstavo ribiških trofej. Razstavo si je ogledalo veliko obiskovalcev iz Kanala in drugod.

Prireditev Skoki z mosta je bila organizirana v dveh dneh. Prvi del z zabavo se je odvijal v soboto, skoki pa v nedeljo. Prireditev je bila popestrena z nekaterimi novimi točkami. Tako je v Kanalu prvič nastopila hrvaška reprezentanca v sinhronem plavanju ali baletu na vodi, kot se laično reče. Vseh prireditev se je udeležilo rekordno število obiskovalcev. Žal so organizatorji ponovno ugotovili, da je vse težje pridobivati sponzorska sredstva in da je zakonodaja, s katero so urejene zahteve za organiziranje takšnih prireditev vse bolj zahtevna. To pa jemlje moč in voljo prostovoljnemu delu.

Člani so si v letu 2003 prizadevali, da bi uredili boljše pogoje v kampu. Pokazale so se zahteve po obnovi sanitarij, tušev, umivalnice, pralnice, kampirnih mest, itd. Žal pa je narasla Soča ponovno odnesla del brežine in tako zmanjšala površino kampa. Obveščeni so bili pristojni na občini, vendar prave pomoči ni bilo. Zato je bil tudi na občnem zboru sprejet zavezujoč sklep, da bo potrebno z večjo angažiranostjo pristopiti k sanaciji.

Na volilnem občnem zboru v novembru so člani poleg ocene dela v preteklem mandatu ter razglasitve rezultatov akcije ocenjevanje okolja izvolili tudi novo vodstvo društva in za predsednico izvolili Mileno Pavlin.

Ob koncu leta je društvo pripravilo uspešno prednovoletno srečanje krajanov. Ob krajšem zabavnem programu, ognjemetu, kozarčku čaja ali kuhanega vina je bilo jasno-prireditev je prijela. Potrebno jo bo dodelati in nadeljevati. Društvo je ponovno dokazalo, da bi bil kraj brez njega veliko skromnejši.

Nov upravni odbor pod vodstvom predsednice Milene Pavlin je sprejel program dela, ki je vključeval vse tradicionalne prireditve: skoke z mostu s srečanjem starodobnih vozil, lov na klena, spust z gumenjaki po Soči, družabno srečanje krajanov pod novoletno jelko z obiskom dedka Mraza na obnovljenem trgu pred občinsko zgradbo. Pustovanje v Gostišču Križnič je bilo zaradi šolskih počitnic bolj slabo obiskano.

Organizirana je bila čistilna akcija, na predavanju o gojenju in negi cvetja so prisotnim razdelili večje število bonov za brezplačno nabavo sadik, ki naj bi krasile balkone in okolice hiš in prispevale k lepšemu in urejenemu bivanjskemu okolju.

Z ozirom na to, da so bila določena sredstva od koncesij za igere na srečo dodeljena občinam za razvij turizma, si je društvo prizadevalo sodelovati z občino pri načrtovanju razvoja turizma in investicijah v turistične namene, kot sta ureditev prenočišč in gostinska ponudba. Pri tem je opozarjalo predvsem na sledeča vprašanja:

-kamp Korada spremenjen tok Soče vedno bolj nažira in ga odnaša hudourniška voda, sta nujna sanacija obrežja ter ureditev plaže in dostopa do nje;

-odprtje turistične pisarne, oblikovanje celostne podobe kraja, ureditev javnega kažipota, priprava makete in prospekta kraja;

-sodelovanje pri projektu kolesarske poti iz  Solkana do Mosta; na Soči;

-Ureditev pešpoti vezane na prvo svetovno vojno;

-pridobitev društvenega prostora.

V letu 2005 je bilo poleg tradicionalnih prireditev v Kanalu, ki jih je organiziralo TD Kanal ob Soči, še številne druge, ki jih je organizirala občina, najodmevnejši sta bili Srečanje narodov in svetovni pokal v skokih z višin.Pri slednjih je TD Kanal ob Soči aktivno sodelovalo, tako pri čiščenju in urejanju okolice kot pri sami organizaciji prireditve. Zaradi svetovnega pokala je bil v zadnjem trenutku odpovedan Lov na klena. Organizacija tradicionalnih Skokov z mosta v avgustu je bila v tem letu še posebej problematična, saj so bila sponzorska sredstva, ki jih je TD običajno prijemalo, podeljena za svetovni pokal, vprašljiv pa je bil tudi obisk. Na srečo število gledalcev ni bilo nič manjše kot prejšnja leta, skoke pa je ponovno popestril skakalec iz Mostarja.

Leta 2005 je bila odprta turistično informativna pisarna, pomembna  pridobitev na področju turizma.

Problematika kampa v Kanalu ostaja še naprej nerešena. Nekdanji najemnik si je prilaščal določene lastninske pravice na objektih, v reševanje se je vključila tudi občina.

V decembru 2005 so se nekateri člani odborov zamenjali, za predsednico je bila izvoljena Vanja Cotič. Takoj po občnem zboru so se sestali novoizvoljeni člani ter se dogovorili za pripravo novoletnega srečanja krajanov ki je bilo 27.decembra.

Čeprav v planu za leto 2006 ni bila predvidena organizacija pustovanja, smo v januarju povabili na sestanke predstavnike vseh društev in KS Kanal, da bi se skupaj dogovorili o možnosti organizacije pustovanja. Žal smo ugotovili, da niti s skupnimi močmi ni moč organizirati pustnega plesa.

V marcu smo organizirali Čistilno akcijo v kampu in na bregovih Soče od osnovne šole do pokopališča. Naše aktivnosti so se nadeljevale s predavanjem o negi vrtnic. Izjemoma so bila priznanja za najlepše urejene hiše podeljena na tem predavanju.

6. maja smo se odpravili na izlet v Logarsko dolino. Udeležilo se ga je 23 članov Turističnega društva Kanal ob Soči. Peljali smo se po Tuhinjski dolini, ogledali smo si zbirko mašnih plaščev v Radmirju, Mozirski gaj v vsej lepoti bujno cvetočih tulipanov, Muzej gozdarstva in lesarstva v gradu Vrbovec ter izlet zaključili v Logarski dolini. Nekateri so se povzpeli tudi po snegu do slapa Rinka.

V tem letu smo bili zopet organizatorji spusta z gumenjaki, ki se ga je udeležilo 5 ekip. V juliju smo skupaj z ostalimi društvi pomagali pri organizaciji Svetovnega pokala v skokih z višin

V deževnem avgustu smo na sončno nedeljo 13.8.2006 organizirali tradicionalno prireditev Skoki z mosta. Kljub slabi vremenski napovedi smo prireditev izpeljali brez kaplje dežja. Naše prireditve se je udeležil tudi predsednik TZS gospod Marjan Rožič. Skakalo je 12 tekmovalcev, celoten program prireditve pa je bil enak kot prejšnja leta.

V septembru smo končno ob pomoči Ribiške družine Soča poskušali uloviti največjega in najtežjega klena v Soči. Kanalskega klena se je udeležilo 23 ljubiteljev ribolova.

V tem letu smo vtpostavili internetno stran našega društva. Izdali smo zgibanko o prireditvah našega društva, ki smo jo posredovali turističnim agencijam in TIC-em v ostalih krajih. Delili smo jo tudi obiskovalcem na tekmovanju za svetovni pokal v skokih z višin. To prireditev smo izkoristili tudi za to, da smo delili vabila za Skoke z mosta v avgustu. Ena izmed največjih nalog našega društva v letu 2006 je bila ponovna oživitev delovanja avtokampa Korada v Kanalu. Zaradi želje po večji povezanosti z ostalimi društvi smo se udeležili posveta predsednikov TD Slovenije na Brdu pri Kranju ter posveta društev Turistične zveze gornjega posočja na Mostu na Soči. Rezultat teh srečanj je vsekakor poglobljeno sodelovanje s to zvezo. Med letom smo imeli kar precej sestankov in na enem izmed njih smo oblikovali tudi različne komisije ali sekcije društva. Takoj v začetku 2007 smo organizirali seminar o novih računovodskih predpisih za vsa društva naše občine. Udeležilo se ga je kar 37 članov iz 25. društev. Zaradi sprememb, ki so nastale smo začeli pripravljati nov statut društva. Pridružili smo se društvu Liški pustje in povabili na karneval otroke iz vrtca in učence iz osnovne šole. Priključili so se pustnemu sprevodu , na koncu smo jih pogostili s krofi.

V februarju smo na občnem zboru društva sprejeli nov statut in logotip društva. S svojo prisotnostjo mu je dal veljavo tudi Marjan Rožič, do leta 2006 predsednik TZS. Tudi v letu 2007 so bile organizirane vse prireditve in akcije, predavanje in prikaz obrezovanja sadnega drevja, čistilna akcija v kampu in na brežini reke Soče, v celoti smo obnovili sanitarije v kampu, na začetku maja ponovno otvorili kamp,1. julja organizirali Lov na klena, se udeležili rafta,12. avgusta smo speljali osrednjo prireditev našega društva, čeprav so skakalci skakali le s skal, zaradi prenizke gladine Soče in seveda dejavnosti zaključili decembra z novoletnim srečanjem. Poleg vseh teh akcij, smo se priključili projektu Dediščina za danes in jutri. Ugotovili smo, da bi v Kanalu lahko pripravili muzejske zbirke o obrteh, ki so bile dejavne skozi stoletja. Tako smo pripravili predloge za ureditev zbirke o kovaštvu, kotlarstvu in kolarstvu. Nosilca tega projekta sta bila Turistična zveza gornjega posočja in Mestna občina Nova Gorica V sodelovanju z Občino Kanal, TIC-em, društvi in KS Kanal bi radi postavili tri muzejske zbirke, na katerih bi prikazali kovaštvo, kotlarstvo in kolarstvo. V letu 2007 je naše društvo na občinski proslavi 26. aprila prejelo Občinsko nagrado za dolgoletno aktivno in uspešno delo.
 

ar©tur